Hlavní nařízení


Prvních šest nařízení jsou původní, které byli při vyniku Spojené Federace Planet. Nařízení 26 a víš jsou platné od doby TNG a dál.

Hlavní nařízení vlastně přestavují jakousi ústavu Federace - žádné z těchto nařízení nesmí být porušeno a žádný zákon je nesmí porušovat. Navíc samotná nařízení nasmí porušovat nařízení 1 - neboli Primární směrnici.

Poznamka k narizeni 7. (Z duvodu castych dotazu)
Na planete Talos IV se nachazi telepaticka rasa, ktera jen tak ze zabavy ovlada vsechny, kteri tam prileti. Muze z mozku takovato obeti ziskat jekekoliv informace - tedy i takticke informace z mozku kapitanu hvezdnych lodi. A pak ho poslat nazpet, aby skodil...


Nařízení 1 - Primární směrnice
Právo každého vnímajícího živočicha na normalní vývoj je považováno za svaté a žádný člen Flotily nesmí zasahovat do normálního vývoje mimozemského života a kultury. Za takovýto zásah se považuje předávání širších znalostí, síly nebo technologie světům, jejichž společnost není schopná s nimi zacházet rozumně. Člen Flotily nesmí porušit tuto primární směrnici ani za účelem záchrany svého života nebo své lodi. Toto neplatí v případě, že jedná za účelem nápravy předchozího porušení nebo náhodné kontaminace dané kultury. Tato směrnice je precedentní nad všemi ostatními rozhodnutími a nese sebou nejvyšší morální závazek.

Nařízení 2
Člen Flotily nesmí z jakéhokoliv důvodu použít zbytečnou sílu - ať kolektivní nebo individuální - proti členům Spojené Federace Planet, jejich oprávněným reprezentantům, mluvčím nebo voleným vůdcům nebo členům jakékoliv nečlenské vnímající rasy.

Nařízení 3
Suverenita každého člena Federace je respektována za každou cenu. Člen Flotily musí dodržovat všechny statuty, zákony, nařízení a pravidla vlády, která jsou v daném okamžiku platná v jurisdikci členské planety.

Nařízení 4
Jestliže byl navázán náhodný kontakt s dosud neobjevenou inteligentní životní formou, člen Flotily nesmí za žádnou cenu slovem nebo činem informovat danou životní formu, že za hranicemi jejich prostoru existuji i jiné světy, než ten jejich.

Nařízení 5
V případech nejvyšší pohotovosti jsou zvláštní zástupci Federace zmocněni vytvořit pohotovostní síly, za účelem vyrovnání se stavy nebo okolnostmi, které mohou znamenat nebezpečí pro blaho obyvatel Federace. Během takovéto pohotovosti a uvnitř těchto pohotovostních sil mohou oprávnění civilisti převzít dočasné velení na loděmi a posádkami Flotily. Členové Flotily se musí podřídit jejich autoritě po dobu trvání krize.

Nařízení 6
Žádost o okamžitou pomoc od občanů Federace má pro členy Flotily nejvyšší prioritu. Člen Flotily musí okamžitě zareagovat na takovou žádost a ostatní činosti odložit.

Nařízení 7
Žádný člen Flotily nesmí za žádnou cenu a za jakýchkoliv okolností navštívit planetu Talos IV. Toto nařízení potlačuje platnost Nařízení 6. Jakékoliv porušení tohoto nařízení se trestá smrtí.

Nařízení 8
Při zpozorování válečné lodě v prostoru Federace a jejím identifikování jako lodě cizí mocnosti musí velitel lodě Flotily určit důvod přítomnosti lodě v prostoru Federace. Jestliže je nezpochybnitelné, že má plavidlo nepřátelské úmysly, může Federální plavidlo provést odpovídající akce, za účelem zabezpečení bezpečnosti životů a majetku členů Federace. V takovém případě použije velitel úsudek k určení jaké síly je potřeba k zneškodnění nepřátelského plavidla. Musí však brát v ohled, aby nebyly zbytečné ztráty na životech.

Nařízení 9
Žádný velitel plavidla flotily - vojenského nebo pomocného - nesmí udělit asyl jedinci bez předchozího schválení zástupcem vlády Federace.

Nařízení 10
Jestliže existuje očité svědectví staršího důstojníka nebo podobný ověřitelný důkaz, že jedinec porušil Primární směrnici, jmenovaný může být propuštěn ze služby zástupcem vlády Federace a okamžitě zatčen. Zástupce vlády pak může přijmout takové opatření o kterých se domnívá, že povedou k minimalizaci následků porušení směrnice.

Nařízení 11
Důstojníci Flotily s hodností kapitána a vyšší jsou oprávněni sjednávat podmínky dohod a/nebo smluv se zákonými zástupci ne-Federálních planet. V takovém případě má důstojník defacto práva zvláštního velvyslance Federace. Jakékoliv a všechny takovéto jednání musí být poté schváleny Velitelem Flotily a Ministerstvem Flotily.

Nařízení 12
Federální důstojníci mohou narušit oblasti Neutrálních Zón - tak jak je definují dohody - pouze v případě záchrany obyvatel Federace v krajní nouzi.

Nařízení 13
V případě, že rozkazy neříkají jinak - člen Flotily bude respektovat územní celistvost nezávislého planetárních systémů a vlád a nebude nařušovat teritoriální prostor daných světů.

Nařízení 14
Člen Flotily může zasáhnout do vnitřních záležitostí z důvodů obnovení pořádku a za účelem zajištění životů a majetku občanů Federace pouze poté, co obdrží přímý rozkaz od civilního zástupce s pozicí guvernéra a vyšší.

Nařízení 15
Žádný vysoký důstojník nesmí cestovat do potenciálně nebezpečných oblastí bez odpovídajícího ozbrojeného doprovodu.

Nařízení 16
Člen Flotily může poskytnou technologickou, zdravotní nebo vědeckou pomoc členům neznámého vnímajícího druhu pouze v případě, že nebude porušena Primární směrnice, případně ohrožena Federace nebo Flotila.

Nařízení 17
Kapitáni plavidel Flotily musí vnímat životy členů posádky jako svaté. V případě potenciálně nebezpečné situace budou životy posádky stát vždy před osudem plavidla.

Nařízení 18
V případě, že je člen Flotily obviněn ze zrady Federace může požadovat soudní proces vedený Federálním soudcem. V případě, že je tento jedinec osvobozen, velení Flotily nebude v daném případě podnikat žádné další zákoné postupy.

Nařízení 19
Kromě doby vyhlášené pohotovosti, člen Flotily nebude za žádných okolností přepravovat osoby nebo materiál mezi planetami a planetárními systémy, i když je důvod věřit, že na dáné osobě nebo materiálu by mohlo být spácháno násilí. Toto nařízení platí na nezávislé světy uvnitř Federace stejně tak i na členy Federace.

Nařízení 20
Důstojníci a členové velení Flotily mohou použít cokoliv je nutné k zabránění držení, transportu, prodeji nebo obchodu s vnímajícími bytostmi proti jejich vůli uvnitř prostoru Federace.

Nařízení 21
Žádný člen Flotily - důstojník nebo jiný nemůže poskytnout pomoc nezávislé zahraniční vládě bez jasného souhlasu Rady Federace.

Nařízení 22
Protože práva individuálního vyjádření a volného hovoru jsou nezpochybnitelné, člen Flotily může soukromě zpochybňovat názory a rozhodnutí vlády v případě, že takový rozhovor neporušuje jeho přísahu nebo zvláštní povinosti vůči Federaci podle Hlavních nařízení nebo směrnicí Flotily.

Nařízení 23
Jestliže je velícímu důstojníkovy lodě nebo jiného postu Flotily předán ověřitelný důkaz, že nějaký zástupce Federace jedná nebo v minulosti jednal v rozporu s Primární směrnící, má tento důstojník povinost uvolnit ho ze služby, zaujmout jeho místo a pak předat vyšetřování případu zástupcům vlády.

Nařízení 24
Jestliže velící důstojník usoudí, že jednotlivec nebo skupina jednotlivců znamená hrozbu pro členy Flotily nebo občany Federace, může provést cokoliv, co považuje za nutné (včetně použití síly) k zajištění bezpečí ohrožených.

Nařízení 25
Civilní a vojenští zaměstnanci, kteří byli umístěni pod pravomoc členů Flotily během stavu pohotovosti, mohou být podle odpovídajících dohod vybaveni hodností nebo postem, pokud takovéto jednání neohrozí bezpečnost Flotily nebo Federace.

Nařízení 26
Žádný člen loďní nebo pozemní posádky nemůže být zadržen za činy svého nadřízeného. Stejně tak nemůže být disciplinárně stíhán spolu se svým velícím důstojníkem, jestliže se přímo nepodílel na činosti vedoucé k tomuto disciplinárnímu řízení. Toto platí i pro případ porušení Primární směrnice.

Nařízení 27
Žádný člen Flotily nesmí být rozkazem nebo povinostmi úplně oddělen od své rodiny, jestliže členové rodiny mohou být umístěni na palubu lodi nebo na danou základnu Federace.

Nařízení 28
Žádný důstojník ve velení nemůže být zbaven svého velení bez uplného a jednohlasného souhlasu nejméně tří nejvyšších přítomných důstojníků. Když je to možné, jsou těmito důstojníky myšleni lodní 1. důstojník, hlavní zdravotní důstojník, poradce a jeden mladší člen velícího stanoviště.

Nařízení 29
Základní zodpovědností velitele jakékoliv lodě nebo stavby Flotily je blaho a bezpečnost jeho posádky, včetně civilních členů. Vyjma případů, kdy tak žádá nutnost a není žádného vyhnutí, nesmí být prováděna žádná činnost, které by mohla ohrozit bezpečnost těchto jedinců pod velením tohoto důstojníka.

Nařízení 30
Velení Flotily uznává právo každého velitele lodě interpretovat Primární směrnici tak, aby spolu s ostatními nařízeními, odpovídala podmínkám, které mohou vzniknout při nalezení dalších vnímajících ras.

Nařízení 31
Podmínky a specifikace Primární směrnice jsou platné na všechny vnímající životní formy, jak přírodního, tak umělého původu.

Nařízení 32
Kromě případů pohotovosti nesmí velitel nařídit, aby loď letěla rychleji než Warp 5, bez přímého povolení velení Flotily.

Copyright © 1999 Skullman